Just for sharing.
1.
QUOTE
Sawubona

ngicela ungichazele  'ngezidladlakazi & ngomhlwengakazi' ngesiNgisi.


uMargaret


Isidladla is an animal's claws e.g. lions claws.
Umhlwenga - A mane i.e. hair at the neck of the horse. This hair normally rises if the animal angry.

-kazi just means very big.

2.
QUOTE
Please could someone help me to explain the difference between an adjective and a relative in isiZulu...I understand that words such as -hle, -khulu and -nye are adjectives but why are words such as -mhlophe, -mnandi and -thile called relatives. what is the difference between an adjective and a relative?

Thanks
QUOTE
Mlando ngicela ungisize ngalemisho yokuphika elandelayo. Ngabe ilungile na?

a) Isilwane siyikati........Isilwane asiyikati?Wrong. akulikati\akulona ikati Umama wami unguthisha.......Umama wami akanguthisha? Correct. akuthisha\akasiye(na) uthisha\akuyena uthishac) Umshayeli ungumfazi.........Umshayeli akangumfazi? Correct. akumfazi\akasiyena umfazi\akuyena umfaziUXolani uyimpimpi........UXolani akayimpimpi? Correct. akuyimpimpi\akasiyo(na) impimpi\akuyona impimpi
Ngibonga kakhulu usizo lwakho.

Yimina
UMargaret

Where there is no love, put love and you will draw out love St John of the cross